BMETE80BE13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioanalitika
A tárgy angol címe: 
Radioanalitics
A tárgy rövid címe: 
Radioanalitika
3
0
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
Párhuzamos előkövetelmény: BMETE80BE10
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Párhuzamos előkövetelmény: Nukleáris méréstechnika és sugárvédelem
Kizáró tantárgyak: 
BMETE804341, BMETE80AE11, BMETE80AE26, BMETE80MF24
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak Atomenergetika specializációján (2N-AE0-AE) (ajánlott féléve: 6.)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések

Atommag, nukleonok, radioaktív sugárzások eredete, tulajdonságaik, sugárzások kölcsönhatása anyaggal, radioaktív bomlási folyamatok. Az α-, β- és γ-sugárzás detektálási módszerei és legfontosabb eszközei. Az elemek keletkezése, természetes eredetű radioaktív izotópok, kozmikus és földi eredetű radioaktív izotópok. Kormeghatározási módszerek. Izotópeffektus. Radioanalitikai alapfogalmak: érzékenység, mátrixhatás, kémiai kitermelés, pontosság, nyomjelző, mintavétel, feltárás, kémiai elválasztási módszerek, nyomjelzés. Természetes és mesterséges eredetű izotópok elemzésének módszerei radiokémiai és nukleáris spektroszkópiai módszerekkel. Elemanalitikai eljárások, nukleáris módszerek a kémiai tulajdonságok és az anyagszerkezet vizsgálatában.   

A. Tudás
1. ismeri a radioanalitika általánosan használt fogalomrendszerét és vizsgálati  módszereit,
2. ismeri a kémiai elemek rendszerét, tulajdonságait és keletkezésük folyamatát
3. ismeri az atommagok, nukleonok, tulajdonságait és kölcsönhatásaikat a radioaktív sugárzásokkal, 
4. ismeri, a radioaktív sugárzások fizikai tulajdonságait, detektálási módszereit,
5. tisztában van a környezetben előforduló természetes eredetű radioaktív izotópokkal és azok fizikai-kémiai tulajdonságaival,
6. ismeri a környezetben előforduló mesterséges eredetű radioaktív izotópokat és azok fizikai-kémiai és előfor-dulási tulajdonságaikat,
7. ismeri a legfontosabb kormeghatározási módszereket,
8. ismeri a legfontosabb nukleáris elemzési eljárásokat az elemi összetétel és mikro-szerkezet meghatározására,
9. ismeri a legfontosabb elektromágneses sugárzások és anyag kölcsönhatásain alapuló elemzési eljárásokat az elemi összetétel és mikro-szerkezet meghatározására,
10. ismeri a nukleáris kémia alapvető eljárásait a kémiai struktúra vizsgálatára,
11. látogatás keretében megismerkedik egy modern analitikai laboratóriummal, 
12. ismeri néhány természetes és mesterséges eredetű radioizotóp aktivitásának meghatározási módszereit.
B. Képesség
1. képes áttekinteni a radioanalitika és nukleáris kémia rendszerét és legfontosabb módszereinek környezetvé-delmi és ipari alkalmazhatóságát,
2. alkalmas egy-egy gyakorlati elemzési probléma megoldásához kiválasztani a szóbajöhető analitikai mód-szereket,
3. képes a nukleáris jellegű analitikai-kémiai áttekintésére,
4. képes a áttekinteni a radioanalitika történeti fejlődését és ismeri a legmodernebb műszeres eljárásokat,,
5. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a radioanalitikai problémák megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinsze-rű használatára,
5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
6. törekszik a modern műszeres analitikai eljárások széleskörű megismerésére.
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a radioanalitikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
  
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az órákon tanúsított aktív részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli - szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes egyeztetés után az oktatóval.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
P. Atkins, A periódusos birodalom
Nagy Lajos György, Radiokémia és izotóptechnika, Tankönyvkiadó, 1983
Záray Gyula, Az elemanalitika korszerű módszerei, Akadémiai Kiadó, 2006
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
44
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs