BMETE80MF14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Termohidraulika
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Reaktorfizika, termohidraulika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

II., III. és IV. generációs atomerőművek bemutatása. Különböző típusú atomerőművek elvi hőkapcsolási sémáinak összehasonlítsa , primer és szekunder köri főberendezések és rendszerek részletes bemutatása. A primer és szekunder körben jelentkező korr óziós és eróziós folyamatok,
primer és szekunder köri vízüzem alapelvei, gyakorlati megvalósítása. Levegőtisztító- és szellőző rendszerek. Technológiai berendezéseket befogadó épületek és helyiség-rendszerek. Vezénylőterem kialakítása, az ergonómiai és a balesetkezelési szempontok érvényesítése. A villamos berendezésének kiépítésének speciális szempontjai. Különböző típusú üzemi és üzemzavari hűtőrendszerek. Az atomerőmű-telepítés szempontjai.
Introduction of Gen. II, III and IV reactors. Comparison of thermal circuit schemes of different NPP types, introduction of primary and secondary
side systems and components. Corrosive and erosive processes in the primary and secondary circuits, theory and implementation of primary and secondary side water chemistry. Air filtering and venting systems. Buildings and rooms receiving technology equipment. Build-up of the control room, implementation of ergonomic and accident management aspects. Special aspects of electric systems’ construction. Differe nt types of operational and emergency cooling systems. Aspects of NPP siting.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Rövid beszámoló tanulmány készítése egy kiválasztott résztémáról
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és/vagy szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó a megbeszélt időpontban a hallgatók rendelkezésére áll.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Büki Gergely: Erőművek, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
T.H. Margulova: Atomerőművek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
34
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
10
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: