BMETE80MFAQ

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Brachyterápia
A tárgy angol címe: 
Brachytherapy
A tárgy rövid címe: 
Brachyterápia
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF94
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Sugter1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
atom és molekulafizika, sugárvédelem / atomic and molecular physics, radiation protection
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Orvosi Fizika MSc képzés kötelezően választható tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola szabadon választható tárgya / compulsory elective subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A tantárgy célkitűzése a közel besugárzás (brachyterápia) dozimetriai alapfogalmainak, készülékeinek és kezelési módszereinek az ismertetése. A témakörök részletes tárgyalása: I. Sugárfizikai ismeretek: az alkalmazott sugárforrások fizikai tulajdonságai, dozimetriai alapfogalmak, forráserősség, bomlási törvény, a dózisszámolás alapjai, TG 43 és TG186 formalizmus. II. Dozimetriai rendszerek: intersticiális (Manchester, Quimby, Paris) és intrakavitális (Manchester, Fletcher, Stockholm) rendszerek szabályainak és tulajdonságainak ismertetése. III. Számítógépes dozimetria: forráslokalizációs módszerek, metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s besugárzástervezés, dózisoptimalizáló eljárások, dózis-térfogat hisztogramok, terv kiértékelések. IV. Kezelési technikák: manuális módszerek és utántöltéses (afterloading) eljárások. V. Brachyterápiás dózisjelentések: dóziselőírás, kezelési paraméterek rögzítése és jelentése, GTV, CTV, PTV, ICRU Report 38 és 58. VI. Minőségbiztosítás: forráskalibrálás, elfogadási tesztek, forráspozíció ellenőrzés, rendszeres ellenőrzések. 
 
The aim of the course is to describe the basic concepts, devices and treatment methods of brachytherapy. Detailed discussion of the topics: Radiation physics knowledge: physical properties of the applied radiation sources, basic dosimetric concepts, source strength, decomposition law, basics of dose calculation, TG 43 and TG186 formalism. Dosimetric systems: description of the rules and properties of interstitial (Manchester, Quimby, Paris) and intracavital (Manchester, Fletcher, Stockholm) systems. Computational dosimetry: source localization methods, 3D treatment planning, dose optimisation procedures, dose-volume histograms, plan evaluations. Treatment techniques: manual methods and afterloading procedures. Brachytherapy dose reports: dose prescription, recording and reporting treatment parameters, GTV, CTV, PTV, ICRU Report 38 and 58. Quality assurance: source calibration, acceptance tests, source position monitoring, regular inspections.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Nincs / There isn't.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / szóbeli vizsga / oral examination
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / Az előadókkal egyeztetett időpontokban / At times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Gerbaulet, R. Pötter, J.J. Mazeron, H. Meertens, E. van Limbergen (Editors). The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy
ESTRO Physics Booklet No. 8. A practical guide to quality control of brachytherapy equipment
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Prof. Major Tibor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté