BMETE80NE27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris tervezési feladat
A tárgy angol címe: 
Nuclear Design Task
A tárgy rövid címe: 
NukleárisTervezésiFeladat
0
0
4
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja egy nukleáris tervezési feladat előkészítése, kidolgozása és kivitelezése. A tervezési feladat többek között lehet egy nukleáris mérés előkészítése és mérnöki tervezése, a szükséges számítások, mérések, kísérletek, illetve méréstechnikai feladatok végzése, kiértékelése, valamint a vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítése. A hallgatók a feladatot egyénileg oldják meg. Az adott félév aktuálisan elvégezhető tervezési feladatait a tárgyfelelős írja ki a hallgatók számára, bevonva más oktatókat, vagy akár külső szakembereket is.

Tudás kompetenciák:

 • Átlátja egy nukleáris tervezési feladat megoldásához szükséges lépéseket.
 • Azonosítja a nukleáris tervezési feladat során alkalmazandó módszereket.
 • Összehasonlítja a tervezési feladat megoldásának különböző lehetőségeit.
 • Tájékozott a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges nukleáris módszerek területén.
 • Ismeri a nukleáris mérnöki szakma tervezési elveit, módszereit és legfontosabb lépéseit.
 • Rendelkezik a szükséges nukleáris technikai ismeretekkel.
 • Ismeri az oktatóreaktor alkalmazandó szabályzatait, a kísérlettervezés különböző módszereit.
 • Ismeri a különböző, a nukleáris területen alkalmazott mérési és vizsgálati eljárásokat és eszközöket.
 • Birtokában van a nukleáris méréstechnika vonatkozó ismereteinek.
 • Ismeri a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok közül a feladat megoldásához szükséges részeket.
 • Birtokában van a műszaki dokumentációkészítés alapvető elvárásainak.
 • Birtokában van az eredmények bemutatásához, szóbeli előadásához szükséges előadási technikáknak.
Képesség komptenciák:
 • Megtervezi egy nukleáris tervezési feladat megoldásához szükséges lépéseket.
 • Alkalmazza a nukleáris tervezési feladat során alkalmazandó módszereket.
 • Kiválasztja a tervezési feladat megoldásának opciói közül a megfelelőt.
 • Alkalmazza a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges nukleáris módszereket.
 • Alkalmazza a nukleáris mérnöki szakma tervezési elveit, módszereit és legfontosabb lépéseit.
 • Használja a szükséges nukleáris technikai ismereteket.
 • Alkalmazza az oktatóreaktor szabályzatait, a kísérlettervezés különböző módszereit.
 • Kiválasztja a különböző, a nukleáris területen alkalmazott mérési és vizsgálati eljárásokat és eszközöket.
 • Alkalmazza a nukleáris méréstechnika vonatkozó ismereteit.
 • Kiválasztja a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok közül a feladat megoldásához szükséges részeket.
 • Alkalmazza a műszaki dokumentációkészítés alapvető elvárásait.
 • Használja az eredmények bemutatásához, szóbeli előadásához szükséges előadási technikákat.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a projektek megvalósításával kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
 • Figyelemmel követi a társadalmi, gazdasági és politikai rendszerben bekövetkező változásokat.
 • Eredményeit a szakmai szabályainak megfelelően publikálja.
 • Véleményét és nézeteit másokat nem sértve közzéteszi.
Önállóság kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Elkötelezett a rendszerelvű gondolkodás és problémamegoldás elvei és módszerei iránt.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Elkötelezett a szakmai értékek figyelembe vétele és a szabályok betartása tekintetében.
 • Felelősséget érez a tervezési feladat során a hatékony és eredményes munkáért.
 • Ellenőrzi a feladat megvalósítása során elért eredményeket.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tanulási eredmény megállapítása a félév során egyénileg kidolgozott tervezési feladat értékelése alapján történik. A félév során a tervezési feladat tárgyfelelőse konzultációs időpontokat jelöl ki, amelyen a hallgatók bemutatják az előrehaladásukat.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020. ISBN
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
78
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs