BMETE80SR64

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka (konzultáció)
A tárgy angol címe: 
Thesis Work (Consultation)
A tárgy rövid címe: 
Diplomamunka
0
12
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.02.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A hallgató önállóan ír egy diplomamunkát, melynek témája kapcsolódik a nukleáristechnológia-menedzsment tanulmányokhoz. A diplomamunka elkészítését konzultációk keretében kiválasztott egyetemi oktató és iparági szakember segíti és irányítja. A hallgatónak be kell mutatnia és sikeresen meg kell védenie a diplomamunkáját a záróvizsga során, az Egyetem idevonatkozó szabályainak megfelelően. 

Célkitűzések:

Önálló szakmai feladat megoldása a képzés témakörében, integrálva a képzés során megszerzett ismereteket és a továbbfejlesztett képességeket.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:
T: TUDÁS
1. Átfogóan ismeri az atomerőművi rendszerek és folyamatok, va-lamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működé-si elveit és módszereit. 

2. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorban lejátszódó maghasadási és termohidraulikai folyamatokról.
3. Ismeri a nukleáris technológiák korszerű és biztonságos működ-tetéséhez szükséges szervezeti kereteket és vezetési módszereket. 
K: KÉPESSÉG
1. Képes az atomerőművek legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és vezetési problémák megoldásait, figyelembe véve a nukleáris létesítményben lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó műszaki és vezetési problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
6. Képes értelmezni, jellemezni, működtetni és hatékonyan továbbfejleszteni a nukleáris létesítmény menedzsment folyamatait.
A: ATTITŰD
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket. 
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt. 
4. Törekszik arra, hogy önképzése a nukleáris folyamatok  szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg. 
6. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
7. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Ö: ÖNÁLÓSSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Diplomamunka elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
12
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
264
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
276
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs