BMETE90AX55

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kalkulus
A tárgy angol címe: 
Calculus
A tárgy rövid címe: 
Kalkulus
2
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.03.08
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Üzemmérnök-informatikus BProf képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzés:
A tantárgy közvetlen célja a műszaki tudományokban és informatikában használt alapvető matematikai eszközök (komplex számok, egyváltozós függvények kalkulusa, lineáris algebrai alapfogalmak) ismertetése, kiemelt figyelemmel a mérnöki gyakorlatban felmerülő alkalmazásokra. Emellett a tárgy további célja a problémamegoldási készség, matematikai szemlélet és elvont gondolkodásmód fejlesztése, valamint a precíz, igényes mérnöki munka iránti elkötelezettség kialakítása.

Témakörök:
1. Komplex számok. (Komplex számok fogalma, számolás komplex számokkal.)

2. Függvényvizsgálat, függvények differenciálása. (Egyváltozós valós függvények folytonossága, határértéke. Elemi függvények. Függvények deriváltja, deriválási szabályok, függvényvizsgálat, a deriválás alkalmazásai.)

3. Határozott és határozatlan Riemann-integrál. (Alapvető integrálási módszerek; helyettesítéses integrálás, parciális integrálás, racionális törtfüggvények integrálása. Az integrálszámítás alkalmazásai.)

4. Lineáris algebra alapjai. (Vektorok fogalma, műveletek vektorokkal. Lineáris leképezés fogalma, mátrixok, műveletek mátrixokkal. Alkalmazások.)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Giordano-Joel Hass-Thomas-Weir-Szász D.(szerk.): Thomas-féle Kalkulus 1-2-3., Typotex Kiadó, 2015
2. Fritz Józsefné – Kónya Ilona – Pataki Gergely – Tasnádi Tamás: Matematika 1. http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/8.pdf
3. Fritz Józsefné – Kónya Ilona – Pataki Gergely – Tasnádi Tamás: Matematika gyakorlatok 1. http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/11.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
40
Felkészülés zárthelyire: 
40
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tasnádi Tamás
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós