BMETE919211

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Halmazelméleti problémák az analízisben és az algebrában
A tárgy angol címe: 
Set Theoretical Problems in Analysis and Algebra
A tárgy rövid címe: 
HalmazelmProbl
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911543
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
HalmelmMatlog
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Serény György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.10.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.11.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valós számok topológiája, Lebesgue mérték, Abel-csoportok, műveletek számosságokkal
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Felsőbbéves matematikus és doktorandusz hallgatók választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kofinális zárt és stacionárius halmazok. A káró elv.
Kappa-szabad Abel csoportok. Shelah Szinguláris Kompaktság tétele. A Whitehead-probléma. Speciális Peano-görbék és a Kontinuum Hipotézis kapcsolata.
Az a, b és d invariánsok definíciója és kapcsolatuk. A Martin Axióma és következményei.
A valós számok struktúrájának halmazelméleti megközelítése: Baire tér, Cantor halmaz, első-kategóriájú illetve null mértékű halmazok. Az első-kategóriájú és a null mértékű halmazok ideáljainak invariánsai. A Cichon-diagramm.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsga előtt igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas Barnabás: Halmazelméleti problémák az analízisben és az algebrában (letölthető jegyzet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Serény György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: