BMETE919213

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nem-standard analízis
A tárgy angol címe: 
Non-standard analysis
A tárgy rövid címe: 
Nemstandardanal
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911543
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
HalmelmMatlog
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE91AM06
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatLogika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ferenczi Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.04.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.05.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai logika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy matematikus hallgatók részére (MSc, BSc, PhD)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Rövid történeti áttekintés, a valós számok kialakulása, az infinitezimális mennyiség fogalma.
Az elmélet tárgyalása elsőrendű logikában. Nem-standard bővítés a kompaktsági tétel segítségével, konkurrencia fogalma. Az elsőrendű nyelv szerepe. A nem-standard egész számok struktúrájáról, néhány számelméleti alapfogalom. Nem-standard bővítés ultrahatványok segítségével. Modellek elemi kiterjesztésének fogalma. A "permanencia elv"-ről. A nem-standard számok szemléletes fogalmáról, analógiák a valós számok bevezetésével, a racionálisok teljessé tételének eljárásával. Az elmélet tárgyalása egy másodrendűvé kibővített logikában. Elsőrendű ultrahatvá-
nyok bővítése. A belső halmazok algebrája. Korlátos belső halmaznak van supremuma. Belső halmazok szaturáltsága. A szóban forgó másod -
rendű logika nyelve és a belső halmazok definiálhatósági tulajdonsága. Hiper-végesség fogalma, hiper-véges összegek. A tárgyalás vázlata a típus logikában illetve annak megfelelő többfajtájú logikában – mint a másodrendű eset általánosítása. A Henkin féle gyenge modell fogalma. Magasabbrendű struktúrák beágyazásai gyenge magasabb rendű struktúrákba úgy, hogy az eredetin konkurrens formula-halmazok kielégíthetők legyenek. Kapcsolatok a halmazelmélettel, tranzitivitás, meghatározottsági tulajdonság.
Az axiomatikus tárgyalás. Az axiómák és a típuslogikai tárgyalás kapcsolata. A klasszikus analízis alapfogalmai: Folytonosság, differenciálhatóság, integrálhatóság. Az integrál, mint hiper-véges összeg. Alkalmazások a végtelen kombinatorikában, Ramsey elmélet és Ramsey tétel. Optimalizálási problémákkal kapcsolatos alkalmazások. Véletlen struktúrák, 0-1 törvények.
Nem-standard mértékelmélet. Loeb mértékek, hiper-véges Loeb terek, a végtelen egyenletes valószínűség eloszlás. A Lebesgue mérték nem- standard bevezetése. Nem-standard mértékek a valószínűség elméletben. A Poisson folyamat és a Brown mozgás nem-standard bevezetése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Órákon való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, előre megbeszélt időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Goldblatt, Robert, Lectures on the Hyperreals, Springer, 1998.
Csirmaz László, Nemsztenderd analízis, Typotex, 1999.
Ferenczi Miklós: Matematikai Logika, Műszaki Kiadó, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
15
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
17
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ferenczi Miklós
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Sági Gábor
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Rényi Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: