BMETE91AM61

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Véletlen és kriptográfiai algoritmusok
A tárgy angol címe: 
Random and Cryptographic Algorithms
A tárgy rövid címe: 
VéletlenÉsKriptográfiaiAlgoritmusok
3
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM37
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés az algebrába 2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZAB03
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algoritmuselmélet
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Gábor Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.05.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.05.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi valószínűségszámítás, algoritmuselmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc szak Adattudomány és Operációkutatás sávjánk kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Létezés és véletlen. Véletlent használó egzisztanciabizonyítások nevezetes példákon keresztül, ezek algoritmikus vonatkozásai. Derandomizálás. Néhány nevezetes randomizált algoritmus elemzése. A gyorsrendezés várható lépésszáma. 

A Rabin–Miller-prí­mteszt elemzése. A Schwartz–Zippel-lemma és közvetlen alkalmazásai. Randomizált mintaillesztés. Minimális feszítőfa számí­tása lineáris várható időben. Bolyongások és algoritmusok. Lovász lokális lemmája. A módszer ismertetése, néhány egyszerű alkalmazása, a módszer algoritmikus változata. Véletlen Erdős–Rényi-gráfok, néhány gráftulajdonság evolúciója. Barabási-gráfok, alkalmazásuk számítógépes, szociális, és biológiai hálózatok modellezésére.

Pszeudovéletlen sorozatok statisztikai és kriptográfiai tulajdonságai. Visszacsatolásos lépterű számlálók, véges testek, Galois-számlálók. A modern kriptográfiai alapelvek. Szimmetrikus és nyílt kulcsú titkosí­tások. Boole-függvények a kriptográfiában, S-dobozok, az AES rendszer. A korrelációs és az algebrai támadás. ElGamal és RSA rendszerek. Modulo n számolási feladatok bonyolultsága. A Pohlig–Hellman és az oldalcsatornás támadás az RSA ellen. Diszkrét logaritmus, Diffie–Hellman-kulcscsere. A kvantumtámadás, rejtett részcsoport probléma. A hibajavító kódolás alapfogalmai. Általánosított Reed–Solomon-kódok és dekódolásuk. A bináris dekódolás NP-teljessége. A McEliece-kriptorendszer. 

Kitekintés: Véletlen és bonyolultsági osztályok. Az RP és a Las Vegas nyelvosztályok, példákkal. Az IP nyelvosztály: nem izomorf gráfok, IP=PSPACE lényeges részének a bizonyátása. A BPP nyelvosztály, a BPP és a P viszonyával foglalkozó néhány eredmény vázlatos ismertetése. Az RL nyelvosztály. Nulla ismeretű bizonyítás fogalma, példák. Elliptikus görbék véges testek felett, elliptikus görbe kriptográfia. Rácsalapú és izogénia alapú posztkvantum kriptográfiai eljárások.

 

Existence and randomness. Existence proofs using randomness through notable examples and their algorithmic implications. Derandomization. Analysis of some notable randomized algorithms. Expected number of steps of a quick sorting.

Analysis of the Rabin–Miller primality test. The Schwartz–Zippel lemma and its direct applications. Randomized sample fitting. Computation of minimum spanning tree in linear expected time. Random walks and algorithms. Lovász' local lemma. Description of the method, some simple applications, and algorithmic version of the method. Random Erdő–Rényi graphs, the evolution of some graph properties. Barabási graphs, their application to computer, social and biological network modeling.

Statistical and cryptographic properties of random sequences. Feedback step counters, finite fields, Galois counters. Modern cryptographic principles. Symmetric and open key cryptography. Boolean functions in cryptography, S-boxes, and the AES system. Correlation and algebraic attack. ElGamal and RSA schemes. The complexity of modulo n computational problems. Pohlig–Hellman and side-channel attack against RSA. Discrete logarithm, Diffie–Hellman key exchange. The quantum attack, hidden subgroup problem. Basic concepts of error-correcting coding. Generalized Reed–Solomon codes and their decoding. NP-completeness of binary decoding. The McEliece cryptosystem. 

Insight: Random and complexity classes. RP and Las Vegas language classes, with examples. The IP language class: nonisomorphic graphs, proof of the essential part of IP=PSPACE. The language class BPP, the sketch of some results on the relation between BPP and P. The RL language class. The notion of zero-knowledge proof, examples. Elliptic curves over finite bodies, elliptic curve cryptography. Lattice-based and isogeny-based postquantum cryptography. 
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Carlet, Claude (2021). Boolean Functions for Cryptography and Coding Theory. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108606806
Smart, Nigel P. (2017). Cryptography Made Simple. Series Information Security and Cryptography. Springer Cham. doi:10.1007/978-3-319-21936-3
Rónyai Lajos (2011). Véletlen és algoritmusok. Typotex Tankönyvtár online jegyzet. http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/1.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Gábor Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME, Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Rónyai Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Gábor Péter