BMETE925313

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciálegyenletek műszaki és közgazdasági alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Applications of Differential Equations in Engineering and Economics
A tárgy rövid címe: 
Diffműszalk
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE901918
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika B2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2a
Kizáró tantárgyak: 
BMETE901037
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.12.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az egy- és többváltozós analízis elemei; lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező tárgy a GTK Közgazdász szak Gazdaság-elemzési szakirányban
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek. A megoldás létezése és egyértelműsége. A legegyszerűbb típusok megoldási módszerei. A Peano- egyenlőtlenség. Egzakt differenciálegyenletek. Másodrendű egyenletek. Peremérték feladatok. Laplace-transzformáció. Alapvető tulajdonságok. A
konvolúció-tétel. Alkalmazás differenciálegyenletek megoldására. Lineáris rendszerek. Állandó együtthatós egyenletek megoldási módszerei. Alkalmazások. Numerikus módszerek. Az Euler-sor módszer. A Taylor-sor módszer. Inverz feladatok. Parciális differenciálegyenletek. Első- és másodrendű egyenletek. A hővezetés egyenlete, hullámegyenlet. Reakció-diffúzió egyenletek. Matematikai programcsomagok alkalmazási
lehetőségei differenciálegyenletek vizsgálatánál. A tárgyban emelt szintű vizsga tehető szóban.Ennek témakörei: kémiai, fizikai és biológiai
alkalmazások, a stabilitáselmélet elemei. Részletes tájékoztatás a félév elején.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
TVSz szerint
Pótlási lehetőségek: 
pótzárthelyik és IV-k TVSz-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
az előadó fogadóóráján, ill. e-mail-ben.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Izsák J. és mtsai, Bevezetés a Biomatematikába, Tankönyvkiadó, Budapest (IX. fejezet) (1981)
Tóth J., Simon P., Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és alkalmazásokba (Typotex, Bp., 2005)
Hatvani L., Krisztin T., Makay G.: Dinamikus modellek a közgazdaságban (Polygon, Szeged, 2001)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
16
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Tóth János
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: