BMETE92AF35

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítási módszerek a fizikában 1
A tárgy angol címe: 
Mathematical Methods in Physics 1
4
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy, a szigorú matematikai levezetések mellőzésével, fizikai példákra alapozva vezet be a fizikusok által már a Kísérleti fizika 1-2 tárgyakban is használt számítási módszerekbe. A tárgy célja a számítási készség fejlesztése, illetve a matematikai módszerek fizikai alkalm azása. Az előadások
1/4-ében problémák megoldását mutatja be az előadó (vagy a gyakorlatvezetők valamelyike). A gyakorlatok során a hallgatók előre k iadott, ill. a gyakorlaton kapott feladatok megoldását mutatják be. A tárgyat a Matematika Intézet és a Fizikai Intézet közösen gondozza.

Tematika: Komplex számok: Algebra alaptétele. Komplex számok algebrai, trigonometrikus és exponenciális alakja. Műveletek kom plex számokkal. Gyökvonás, egységgyökök, polinomosztás algoritmus, polinomok gyökei, interpoláció (Lagrange), (8+4 óra); Vektorok, mátrixok, determináns: műveletek (skalár-, vektorszorzat, hármasszorzat), norma, Schwarz-egyenlőtlenség, vektormező, vektortranszformáció (forgatás, tükrözés, vetítés), determináns, kifejtési tétel, determináns tulajdonságai, Levi-Civita-szimbólum (8+4 óra); Lineáris egyenletrendszerek, inverz, lineáris kombináció, lineáris függetlenség, Gauss-elimináció, homogén lineáris probléma, sajátérték, mátrix nyoma, karakterisztikus polinom, főtengely transzformáció. (12+6 óra); Differenciálszámítás: definíció, differenciálhatóság, elemi szabályok, többszörös derivált, Taylor -sor, többváltozós függvények deriválása, parciális, teljes derivált, Young-tétel, vektorok, függvények deriválása, divergencia, gradiens, rotáció, a nabla szimbólum, többszörös deriváltak, a deriválttenzor. (8+4 óra); Integrálás: definíció, határozott, határozatlan, összeg, parci ális integrálás, integrálási változó csere, többváltozós függvények integrálása, vonal-, felület-, térfogati integrál, Gauss-, Stokes-tétel, Jakobi-determináns. (12+6 óra); Közönséges differenciálegyenletek: szétválasztható, homogén, inhomogén, Euler-módszer (8+4 óra).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok, zárthelyik
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gnädig Péter: Vektorszámítás I-III. (ELTE)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tasnádi Tamás
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Udvardi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: