BMETE92MC22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A számítástudomány alapjai MC
A tárgy angol címe: 
Foundation of Computer Science
A tárgy rövid címe: 
ASzámTudAlap
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
címzetes egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.11.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.12.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egyváltozós analízis, statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Számítógépes és kognitív idegtudumány MSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Rekurzív definíció és induktív adattípusok. A kijelentéslogika nyelve és szemantikája. A Boole-kielégíthetőségi probléma (SAT).  A Turing-gép fogalma. A P és az NP bonyolultsági osztály. Relációk és tulajdonságaik. Kvantorok és egyrétű formulák. Általános kielégíthetőségi probléma. Church-tézis. Teljes indukció, indirekt következtetés és skatulyaelv. Típuselméleti alapok. A PSPACE bonyolultsági osztály.

Lineáris tér, bázis, koordinátareprezentáció. Lineáris leképezések és néhány invariánsuk. Topológiai alapfogalmak: norma, távolság, nyílt és zárt halmazok. Többváltozós függvények folytonossága és differenciálhatósága. Többváltozós valószínűségi alapok. Teljes valószínűség tétele és Bayes-tétel. A polinomiális regresszió problémájának megoldása.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zh teljesítése, továbbá egy kiselőadás megtartása vagy egy projektmunka bemutatása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer 2006.
Érdi Péter, Complexity Explained, Springer, 2007.
Gilbert Strang, Linear Algebra and Its Applications, Fourth Edition, 2005.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
címzetes egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Molnár Zoltán Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós