BMETE93AF20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis fizikusoknak
A tárgy angol címe: 
Analysis for Physicists
A tárgy rövid címe: 
Analízis
4
2
0
v
Kredit: 
7
Kizáró tantárgyak: 
BMETE90AX00, BMETE90AX04, BMETE92AM36
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Katalin
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika ( BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Racionális és valós számok. Halmazok. Valós számsorozatok határértéke, konvergenciája. Egyváltozós függvények: folytonosság, folytonos függvények tulajdonságai, monotonitás, monoton függvények tulajdonságai, differenciálhatóság, differenciálási szabályok, nevezetes határértékek, elemi függvények és inverzeik, középértéktételek, differenciálható függvények tulajdonságai, függvényvizsgálat, monotonitás, szélsőérték, konvexitás, inflexió. Magasabbrendű deriváltak, Taylor polinom. Határozott és határozatlan integrál, az integrálás technikája, az integrálszámítás alkalmazása, geometriai és fizikai példák, improprius integrál. Közönséges differenciálegyenletek felállítása. Közönséges elsőrendű differenciálegyenletek (szétválasztható változójú, lineáris), hiányos másodrendű differenciálegyenletek megoldási módszerei. Végtelen számsorok, konvergencia kritériumok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat, beadandó házifeladatok, órákon való részvétel, esetleg röpzh-k
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
oktató fogadóóráin, zh-k és vizsgák előtt az oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Giordano–Hass–Thomas–Weir: Thomas-féle kalkulus 1. http://www.typotex.hu/book/1304/thomas_weir_hass_giordano_thomas_fele_kalkulus_1
Hass–Thomas–Weir: Thomas-féle kalkulus 2-3. https://www.typotex.hu/book/380/thomas_hass_weir_thomas_fele_kalkulus_2, https://www.typotex.hu/book/381/thomas_hass_weir_thomas_fele_kalkulus_3
Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Valós analízis I-II. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011-0001-526_valos_analizis_1-2/2011-0001-526_valos_analizis_1-2.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Katalin
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME TTK, Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor