BMETE93AM22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Variációszámítás és optimális irányítás
A tárgy angol címe: 
Calculus of Variations and Optimal Control
A tárgy rövid címe: 
VariációszámításÉsOptIr
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM37
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kalkulus2
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kolumbán József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.04.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
analízis, optimalizálás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc Operációkutatás sáv kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés az optimális irányítási problémákba. Néhány példa variációs problémákra. Az optimalitás szükséges feltétele: az Euler-Lagrange egyenletek. Különbség a rögzített és a változó végpontú esetek között. Hamiltoni dinamika. Variációs problémák megkötésekkel. Elégséges feltételek az optimalitáshoz. Szakaszonként folytonosan differenciálható görbék és a Weierstrass-Erdmann feltételek. Optimális irányítás és a Pontryagin-féle maximum elv. Dinamikus programozás: diszkrét motiváció és értékfüggvény. Hamilton-Jacobi-Bellman egyenlet. Visszacsatolásos vezérlés és elégséges feltételek az optimalitáshoz.

Introduction to optimal control problems. Some examples of variational problems. Necessary conditions for optimality: the Euler-Lagrange equations. Difference between fixed- and variable-endpoint cases. Hamiltonian dynamics. Variational problems with constraints. Sufficient conditions for optimality. Piecewise continuously differentiable curves and Weierstrass-Erdmann conditions. Optimal control and Pontryagin's maximum principle. Dynamic programming: discrete motivation and value function. Hamilton-Jacobi-Bellman equation. Feedback control and sufficient conditions for optimality.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
L. C. Evans, An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory, University of California, Berkeley 2010.
D. Liberzon, Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction, Princeton Univ. Press, 2012.
Gyurkovics Éva, Optimális irányítások, Typotex, 2011.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kolumbán József
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differrenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kovács Edith Alice