BMETE93MM30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Játékelmélet
A tárgy angol címe: 
Game Theory
A tárgy rövid címe: 
Játékelmélet
3
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pintér Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.07.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.07.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Nemkooperatív játékelmélet: Nemkooperatív játékok, normál forma, véges játékok kevert bővítése (kevert stratégia bevezetése), Nash-egyensúly, (kevert) Nash-egyensúly létezésének bizonyítása, Korrelált egyensúly fogalma kapcsolata a Nash-egyensúllyal, racionalizálhatóság fogalma és kapcsolata a Nash-egyensúllyal, a (szigorúan) dominált stratégiák iteratív kiküszöbölésének módszere, illetve a racionalizálhatósággal való kapcsolata, Játékok faformában, faforma átírása normál formába, redukált forma, kevert és viselkedési stratégiák, a részjátéktökéletes Nash-egyensúly, a visszafelé indukció (backward induction) módszere, Nemteljes információs játékok, nemtökéletes információs játékok, Bayesi-játékok, ex-ante Bayesi–Nash-egyensúly és interim Bayesi–Nash-egyenúly, illetve kapcsolatuk, a racionalizálhatóság és a visszafelé indukció kapcsolata, Tudás és köztudás, privát információ (agreeing to disagree), kevert stratégia interpretációk, aszimmetrikus információ, szekvenciális egyensúly.

Kooperatív játékelmélet: Kooperatív játékok, kooperatív játékok fajtái, Nash-program, átruházható hasznosságú kooperatív játékok, a megoldás fogalma, a mag, a mag nemürességének szükséges és elégséges feltétele: a Bondareva–Shapley-tétel, A Shapley-érték fogalma, axiomatikus megközelítés, a Shapley-érték axiomatizálásai, Prenukleolusz, nukleolusz, axiomatizálási eredmények prenukleoluszra és nukleoluszra, További megoldáskoncepciók átruházható hasznosságú kooperatív játékokra: stabil halmaz és alkuhalmazok, Nemátruházható hasznosságú kooperatív játékok, a mag, a mag nemürességének elégséges feltétele: a Scarf-tétel, a mag ürességének szükséges és elégséges feltétele: Pi-kiegyensúlyozottság.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kettő zárthelyi dolgozat teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Rubinstein, J.O. Martin: A Course in Game Theory, MIT Press (1994)
B. Peleg, P. Sudhölter: Introduction to the Theory of Cooperative Games, Springer (2007)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
36
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
158
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pintér Miklós
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor