BMETE94AM30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A számítógépi geometria eszközei
A tárgy angol címe: 
Computational Geometry
A tárgy rövid címe: 
ASzámítógépiGeometria
3
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94AM19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
{Differenciálgeometria1} (aláírás megléte)
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZAB03
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
{Algoritmuselmélet} (aláírás megléte)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Balla-Seethalerné Béla Szilvia
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.04.04.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.04.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Térgeometria, görbék és felületek differenciálgeometriája, algoritmuselmélet alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSC) képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

3-dimenziós adatrendszerek matematikai leírása: Poliédereket leíró diszkrét adatrendszerek, felületi adatrendszerek (boundary representation), élre, ill. lapra irányuló struktúrák, two-manifold felületek.Testmodellek leírása CSG-fával (primitívekből vagy octree térfelosztással), ezeken Boole-műveletek kiszámítása és a dinamikus modellek reprezentálása. Felületek leírására szolgáló analitikus adatrendszerek, algebrai felületek, analitikus CSG-model.

Spline-technika: sima görbeívek leírása harmadfokú polinom-függvényekkel, az Hermite és a Bézier görbeív tulajdonságai, paraméter-transzformáció hatása, görbeívek illesztése, felületfoltok leírása és illesztése, B-splineok bevezetése. Subdivision, level-set módszerek. Offset és blending felületek leírása.

Megjelenítés: Affin leképezések leírása homogén koordinátákkal. Párhuzamos vetítés és a vetületek kiszámítása. Ferde és ortogonális axonometria. Centrális leképezés és mátrixa homogén koordinátákkal, sztereotechnika. Képernyő kezelése. Grafikus alapszofverek.

Láthatósági algoritmusok: modellre irányuló (model-space) hidden-line, painting, scan-line algoritmus, képernyőre irányuló (image-space) z-buffer, ray-tracing algoritmus, CSG-fával reprezentált modellek megjelenítése. A megvilágítás fizikai modellje (rendering), árnyékolás, színelméleti alapok, textúra, mozgás és kamerázás.

Nem strukturált adatok kezelése (adatfelhők): Háromszögelési módszerek, háromszöghálók generálása. Interpolációs feladatok. Konvex burok szerkesztése, tartalmazási és ütközési problémák. Távolsági és szomszédsági problémák.

Mérési adatok feldolgozása, attribútumok szerinti keresés, rendezés és megjelenítés.

 

Mathematical description of 3-dimensional data structures: discrete data structures of polyhedrons, boundary representation of polyhedral surfaces, edge and face oriented structures, two-manifold surfaces. Solid modeling: description of volumetric data structures with CSG-trees (using primitives or octree structures), computation of Boolean set operations and representation of dynamic models. Analytic data systems of surfaces, algebraic surfaces, analytic CSG trees.

Spline techniques: description of smooth curves using cubic polynomials, properties of Hermite and Bezier curve segments, the effect of parameter transformations, fitting of curve segments, description and fitting of surface patches, introduction to B-splines. Subdivision and level-set methods. Description of offset and blending surfaces.

Visualization: description of affine mappings with homogeneous coordinates. Parallel projection and computation of the images. Oblique and orthogonal axonometries. Matrix of central projection using homogeneous coordinates, stereo-techniques. Window-based data managing techniques. Computer graphics packages.

Algorithms of visibility: model based hidden-line techniques, painting, scan-line algorithms, image-space z-buffer algorithm, ray-tracing, visualizing objects represented by CSG-trees. Physical model of illumination (rendering), shading, theoretical background of coloring, textures, motion and camera moving.

Data cloud (handling of non-structured data sets): triangulation techniques, construction of triangulated meshes. Interpolation techniques. Computation of convex hull, inclusion and collision problems. Distance measuring and neighboring problems. Processing of measured data, data searching according to attributes, sorting and visualization.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi dolgozat (30%), 2 beadandó házi feladat (2*10%). Az aláírás megszerzésének feltétele az évközi feladatok min. 30%-os teljesítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga (50%)
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyéni egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szirmay-Kalos László: Számítógépes grafika, ComputerBooks, 1999.
Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics principles and practice, Addison-Wesley, 1990.
de Berg, Kreveld, Overmars, Schwarzkopf: Computational Geometry, Springer-Verlag, 2010.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Balla-Seethalerné Béla Szilvia
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Prok István
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Nagyné Dr. Szilvási Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos