BMETE95AM27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai statisztika
A tárgy angol címe: 
Mathematical Statistics
2
2
2
v
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM24
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bolla Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.01.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.02.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valós analízis, kombinatorika, valószínűségi eloszlások, nagy számok törvényei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Statisztikai alapfogalmak. Statisztikai mező, statisztikai minta, adatok áttekintése, statisztikák, rendezett minták. Glivenko -Cantelli tétel, Kolmogorov-Szmirnov tételkör. Elégségesség, teljesség, exponenciális eloszláscsalád.
Becsléselmélet. Pontbecslések tulajdonságai: torzítatlanság, efficiencia, konzisztencia. Fisher-információ, Cramer-Rao egyenlőtlenség, Rao- Blackwell-Kolmogorov tétel. Becslési módszerek: maximum likelihood elv, momentumok módszere, Bayes becslések. Intervallumbecslések. Hipotézisvizsgálat. Statisztikai próbák általános elmétlete, Neyman-Pearson alaplemma, egyenletesen legerősebb próbák konstrukciója. Nevezetes
paraméteres- és nemparaméteres próbák. Szekvenciális eljárások (Wald-féle valószínűséghányados próba).
Regressziós görbék, lineáris regresszióra visszavezethető modellek illesztése kétdimenziós statisztikai mintára. Lineáris modell beállítható mérési pontok esetén, legkisebb négyzetek módszere, Gauss-Markov tétel és a paraméterek maximum likelihood becslése.
A gyakorlatokon az elméleti tananyagot alátámasztó feladatokat oldunk meg, becslési módszereket alkalmazunk, becslő statisztikák tulajdonságait vizsgáljuk, statisztikai próbákat konstruálunk és hipotéziseket vizsgálunk.
Nagyobb méretű, valós életbeli adatrendszerek vizsgálata számítógépes laborgyakorlat keretében történik. Itt ismertetjük a statisztikai adatok főbb típusait, rögzítésüknek módjait, az Excel nyújtotta táblázatkezelési lehetőségeket, és ezek segítségével alapstatisztikákat számolunk,
tesztadatokon statisztikai törvényszerűségeket illusztrálunk. Áttekintjuk egy, a tanszéken hozzáférhető statisztikai programcsomag (jelenleg
SPSS) nyújtotta lehetőségeket. A hangsúlyt az egyes programok részletes megismerésére és a program outputjainak interpretálás ára helyezzük úgy, hogy a hallgatók gyakorlati feladatokkal szembesülve, felelősséggel nyilatkozni tudjanak arról, mit jelentenek az alkalmazó szakember konkrét problémájában a kapott eredmények.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2-2 zárthelyi dolgozat a gyakorlatok és labor anyagából, beadandó elméleti házi feladatok és egy valódi adatrendszer számítógépes elemzése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga az előadások anyagából
Pótlási lehetőségek: 
Egyik gyak. ill. labor zh pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a vizsgaidőszak elején komprehenzív pótlás van.
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente fogadóóra, zárthelyik előtt konzultáció.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bolla Marianna, Krámli András, Statisztikai következtetések elmélete, tankönyv, Typotex, Budapest (2005).
Móri, F. T., Szeidl, L., Zempléni, A., Matematikai statisztika példatár, ELTE Eötvös Kiadó, Budape st (1997).
Ketskeméty László, Izsó Lajos, Bevezetés az SPSS programrendszerbe, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (2005).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bolla Marianna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: