BMETEAGMsMCSRE-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Csoport- és reprezentációelmélet
A tárgy angol címe: 
Group Theory and Representations
A tárgy rövid címe: 
CsoportÉsReprezentációelmélet
3
1
0
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hegedüs Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
bevezető csoportelmélet, gyűrűk, testek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus MSc képzés kötelezően választható törzstárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Permutáciocsoportok, csoporthatások.
Konjugáltság, normalizátor, centralizátor, centrum, osztályegyenlet, Cauchy tétele. Csoport automorfizmusai, szemidirekt szorzat, koszorúszorzat.
Sylow-tetelek. Véges p-csoportok. Nilpotens, ill. feloldható csoportok. Véges nilpotens csoportok jellemzese. Transzfer, normál komplementumtételek. Szabad csoportok, definiáló reláciok. Szabad Abel-csoportok.
Végesen generált Abel-csoportok alaptétele, alkalmazások. Lineáris csoportok, klasszikus csoportok.
Reprezentációk. Csoportalgebra, Maschke-tétel, Schur-lemma, Wedderburn-Artin-tétel.
Karakterek, ortogonalitási relációk, indukálás, Frobenius-reciprocitás, Mackey tétele. Clifford-elmélet. Alkalmazások: Burnside-tétel, Frobenius-mag, karaktertáblák.

Permutation groups, group actions.
Conjugacy, normaliser, centraliser, centre, class equation, Cauchy's theorem. Automorphisms of groups, semidirect product, wreath product.
Sylow's theorems. Finite p-groups. Nilpotent and solvable groups. Description of finite nilpotent groups. Transfer, existence of normal p-complement. Free groups, defining relations. Free Abelian groups.
Fundamental theorem of finitely generated Abelian groups, applications. Linear groups, classical groups.
Representations. Group algebra, Maschke's theorem, Schur's lemma, Wedderburn-Artin theorem.
Characters, orthogonality relations, induction, Frobenius reciprocity. Clifford theory. Applications: Burnside's theorem, Frobenius kernel, character tables.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása. Szóbeli beszámoló.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
I M Isaacs, Algebra, A graduate course, Brooks/Cole, 1994
I.M. Isaacs, Character theory of finite groups, Dover, 1994;
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
26
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
26
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hegedüs Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos