A fizika alapképzési (BSc) szak tanrendje

Jóváhagyta: a Kari Tanács 2006. június 7-i ülése

(1)     A fizika alapképzési szak képesítési és kimeneti követelményeit kormányrendelet tartalmazza.

(2)     A szak Mintatantervét és az Elõtanulmányi rendet a jelen dokumentumhoz csatolt táblázatok tartalmazzák. A képzés során a következõ korlátozó feltételt is figyelembe kell venni:

-   Azonos nevû elõadás és gyakorlat esetén az elõadáshoz tartozó vizsgára csak a megfelelõ gyakorlat sikeres lezárása után lehet jelentkezni.

 

(3)     A kritérium követelmények teljesítésének határideje:

-   Amennyiben a Mintatantervbõl más határidõ nem következik, a kritérium jellegû feltételek teljesítése a záróvizsgára való jelentkezésig történhet meg.

 

(4)     A szakirány választás feltételei és szabályai:

-   A fizika alapképzési szakot végzõ hallgatók a 2. félév végén választhatnak a Fizikus és az Alkalmazott fizika szakirány közül. Az egyes szakirányok számára elõírt kurzusokat és kreditszámokat a Mintatanterv tartalmazza. A szakirány választást a hallgató a NEPTUN rendszerben rögzíti.

-   A szakirány választhatóságának elõfeltételét az Elõtanulmányi rend rögzíti.

 

(5)     A szakdolgozat elkészítésének szabályai:

-   A fizikus alapképzési szakon a szakdolgozat elkészítésére a Mintatanterv szerinti 6. félévben heti 10 óra áll a hallgatók rendelkezésére.

-   A szakdolgozati témákat minden félév legkésõbb 10. oktatási hetének végéig meghirdetik.

-   A hallgatók választott szakdolgozati témájukat a következõ módon rögzítik: A meghirdetett témák közül a hallgató a témavezetõvel való egyeztetés után választ. A téma címét a témavezetõ és a hallgató által aláírt jelentkezési lapon rögzítik, amelyet a szakdolgozat megkezdését megelõzõ regisztrációs hét utolsó napjáig a kar Dékáni Hivatalában kell leadni.

 

(6)     A záróvizsgára bocsátás feltételei:

-   Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki az alapozó képzés és a szakirányos képzés kötelezõ tárgyait, továbbá a kritériumkövetelményeket teljesítette, valamint a választható tárgyakkal és szakdolgozattal együtt a 180 kreditet összegyûjtötte.

-   A végbizonyítvány (abszolutórium) megléte (a. BME TVSZ szerint).

-   A záróvizsgára bocsáthatóság általános feltételeit, a határidõket és egyéb körülményeket az Egyetemi TVSZ tartalmazza.

 

(7)     A záróvizsga lebonyolítása, tantárgyai, illetve a kiválasztás szabályai:

-   A záróvizsga a szakdolgozat megvédésébõl és azzal egyidejûleg, ugyanazon bizottság elõtt tett szóbeli vizsgából áll.

-   A szóbeli vizsga tantárgyait a választott szakirány képesítési követelményeinek megfelelõen kell megválasztani. A vizsgatárgyakat és azok tematikáját a Fizikus Szakbizottság elõterjesztése alapján a Fizikai Intézet teszi közzé.

-   A záróvizsgák idõpontjának kitûzése, a vizsgák megszervezése a BME TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend rendelkezéseinek figyelembevételével a Fizikai Intézet tanszékei és a Nukleáris Technikai Intézet feladata.

-   A záróvizsga menetének szabályai és követelményei az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában, valamint a Képzési Kódexében vannak rögzítve.

 

(8)     A fizika alapképzési szak és a hagyományos 5 éves képzés mérnök-fizikus szakja közötti átjárhatóság feltételeit a kari Átvételi szabályzat rögzíti.

 

(9)     A tanrenddel kapcsolatos egyéb, itt nem szabályozott kérdésben döntési jogköre a BME TTK Kari Tanácsának, javaslattételi jogköre a Fizikus Szakbizottságnak van. A döntésekrõl a hallgatókat a kar Dékáni Hivatalán keresztül és/vagy elektronikusan kell értesíteni.

 

Mellékletek:   

1.     Mintatanterv

2.     Elõtanulmányi rend (alapozó képzés)

3.     Elõtanulmányi rend (szakirányú képzés)