BMETE80SA01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek 1
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants 1
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek1
16
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bihari Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Energetikai és erőművi bevezetés
1. Körfolyamat elemzés és veszteségfeltárás (RANKINE-CLAUSIUS és egyenértékű CARNOT-körfolyamat; termodinamikai szemléletmódok bemutatása: előnyök, hátrányok, CARNOT-körfolyamat valós expanzióval; irreverzibilitási mutató)
2. Erőmű strukturális felépítése, az energiaátalakítás folyamata (alrendszerek, blokkdiagram, mennyiségi-, minőségi veszteségek, SANKEY-diagram, eredő hatásfok (8-éta formula, önfogyasztás)
3. Az erőművi energiaátalakítás során fellépő minőségi veszteségek bemutatása
 
A hatásfoknövelés módszerei
4. Frissgőznyomás növelésének hatása a reverzibilis telítettgőzös körfolyamatra (részhatásfokok, termikus-, gazdasági optimumok/korlátok, tipikus alkalmazási tartományok)
5. Kondenzációs hőmérséklet csökkentésének hatása a reverzibilis a reverzibilis telítettgőzös körfolyamatra (részhatásfokok, termikus-, gazdasági optimumok/korlátok, tipikus alkalmazási tartományok – határvákuum)
 
Nyomottvizes atomerőművi körfolyamat sajátosságai
6. A nyomottvizes atomerőmű sajátos technológiai rendszerei (primer és szekunder kör), azok elhatárolása és technológiai együttműködése
7. Gőzfejlesztés a nyomottvizes atomerőműben
8. Újrahevítés alkalmazása nyomottvizes atomerőművekben (kapcsolás, T-s diagram, alkalmazás oka/célja, hatásainak vizsgálata, mechanikus gőzszárítás)
 
Tápvíz-előmelegítés alapfogalmai
9. Tápvízelőmelegítés elmélete, alapfogalmai. Az ideális előmelegítés.
10. Nem ideális előmelegítés telítettgőzös atomerőművi gőzkörfolyamatban
 
Tápvíz-előmelegítő rendszer kialakítása
11. Alapvető strukturális felépítés, a táp-vízelőmelegítő rendszer kialakításának alapelvei, a nyomottvizes atomerőművi körfolyamatban alkalmazható megoldások (keverő/felületi, előrekeverés, kaszkád, vegyes, értékelés: termikus „jóság” / üzembiztosság)
12. Optimális fokozatszám, fokozatbeosztás és felületnagyság meghatározásának elvei, atomerőművi sajátosságok érvényesítése
13. Nagynyomású tápvízelőmelegítő-rendszer felépítése (segéd-előmelegítő típusok, alkalmazásának oka, főáramkörű/mellékáramkörű kapcsolások, előny – hátrány)
 
Termikus gáztalanítás
14. Termikus gáztalanítás (cél, alacsony/magas nyomású, állandó/változó nyomású, tápszivattyú és táptartály összekapcsolása, a tápszivattyú hajtásának lehetőségei)
 
Erőművek üzeme
15. Alapvető terhelésváltoztatási módszerek (teljesítményszabályozás) az atomerőművi körfolyamatban és ennek hatása a körfolyamat jellemzőire
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét ese-tén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
Büki Gergely: Erőművek. Műegyetemi Kiadó. 2004 ISBN 963 420 788 X
Elektronikus jegyzet: ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/eromuvek_(BSc)/jegyzet/ER-Teljes_2008.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
16
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
98
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
54
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bihari Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
GPK Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs