BMETE15AX03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika A3
A tárgy angol címe: 
Physics A3
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AX02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika A2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kugler Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Gépészmérnök BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Termodinamika statisztikus fizikai alapjai. Alapfogalmak.
2. Statisztikus fizika, valószínűségszámítás alapfogalmai.
3. Sok részecskéből álló rendszerek jellemzése. Mikroállapotok megszámlálása.
4. Ideális gáz, a részecskék sebességeloszlása. Boltzmann-eloszlás.
5. Statisztikus hőmérséklet. Folyamatok iránya. Entrópia.
6. A fény. A relativitás elmélet alapjai.
7. Relativitás elmélet. Tömeg-energia ekvivalencia. Maghasadás, magfúzió.
8. Atomfizika. Feketetest sugárzása. Planck-hipotézis. Fotonok. Fényelektromos jelenség. de Broglie-hullám.
9. Atomok vonalas színképe. Franck–Hertz-kísérlet. Bohr-modell.
10. Operátorok. A Schrödinger-egyenlet. Hullámfüggvény jelentése.
11. Harmonikus lineáris oszcillátor. A H atom. Periódusos tábla.
12. Szilárdtestfizika. Szilárdtestek fajhője, ennek hőmérsékletfüggése.
13. Elektronok szilárdtestekben. Sávok kialakulása. Szigetelők, félvezetők, jó vezetők, szupravezetők.
14. Félvezetők fontosabb alkalmazásai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább70%-án való részvétel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vagy szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Erostyák J., Litz J.: A fizika alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
A. Hudson, R. Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI Oktatóközpont, Budapest
Fizika 2 (szerk. Holics L.), Műszaki Könyvkiadó, Bp, Kugler S.: Segédanyagok a Fizika A3 című tárgyhoz (internet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kugler Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: