BMETE47MN34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet
A tárgy angol címe: 
Pragmatics and Cognitive Linguistics
A tárgy rövid címe: 
PragmÉsKognitívNyelvszeml
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.10.26
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja a pragmatika, azaz a közösségi nyelvhasználat kérdéseinek megvitatása. A klasszikus gricei elméleten túl különös hangsúlyt fektetünk a Relevancia elméletre, és annak kognitív jellegére. Megmutatjuk, hogyan kapcsolódik a  nyelv kutatása a mai megismerés-kutatás alapkérdéseihez, illetve  magában a nyelvszemléletben milyen alapvető alternatívák fogalmazódnak meg nyelv és megismerés kapcsolatát illetően. Kifejtésre kerülnek mind a nyelvi szerveződés lehetséges magyarázó elvei (a kognitív, az idegrendszeri és a szociális visszavezetés viszonya és súlya). mind  visszatérő kérdések, mint nyelv és gondolkodás viszonya. Nyelv és tanulási rendszerek viszonya a metafora értelmezési modellje, relativizmus és univerzalizmus vitái  reprezentációs elméletek és a nyelvi intencionalitás. Jelentéselméletek és a kognitív szemlélet.

The course introduces students to pragmatics. We start by discussing classic Gricean pragmatics and Speech Act theory and then move on to more recent theories with special emphasis on Relevance and current issues in experimental pragmatics. The development of pragmatic competence and pragmatic impairments are also discussed. Alternative approaches to language and meaning are introduced including Metaphor Theory, Situation Semantics and Linguistic Relativity.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Noveck & Sperber, Experimental Pragmatics. Palgrave Macmillan, 2006
Pléh Csaba (1996, szerk.): Kognitív tudomány. Budapest: Osiris.
Pinker, S.(2007): The stuff of thought. Penguin
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Lukács Ágnes