BMETE80NE24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomenergetika szeminárium
A tárgy angol címe: 
Nuclear Energy Seminar
A tárgy rövid címe: 
AtomenergetikaSzeminárium
0
2
0
f
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF02, BMETE80MF03, BMETE80MF04
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
Akkreditációs adatok
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy fejlessze a hallgatók előadói és szövegírói kompetenciáit. Egy jövendő mérnöknek nemcsak a szakma tárgyi tudásanyagát kell elsajátítani, hanem szüksége van úgynevezett "soft-skill" képességekre is. Ezek között pedig az ismereteinek, fejlesztéseinek mások számára történő átadására, vitakészségének fejlesztésére, a csoportmunkához szükséges kommunikációs készség megszerzésére. A verbális kommunikációs kompetencia mellett a szövegírási, fogalmazási kompetencia továbbfejlesztése és tökéletesítése a sikeres munkabeszámoló, szabadalmi leírás, kutatási jelentés, cikk megírásához elengedhetetlen. A tárgy során a hallgatók megismerkednek továbbá egymás munkájával is, és így szélesebb áttekintést is kapnak a szakma - saját közvetlen feladataikon kívül eső - területeiről, és így szakmai horizontjuk is szélesedik. Ha a Szemináriumon külföldi hallgató is részt vesz, akkor a tárgyat angol nyelven tartjuk.

Tudás kompetenciák:

 • Összegyűjti a téma korszerű műszaki ismereteit a szemináriumi előadásához.
 • Rendszerezi a szakirodalomból összegyűjtött műszaki ismereteket.
 • Rendszerezi a saját maga által elért eredményeket és azt a módszertant, ahogyan azokat elérte.
 • Összehasonlítja a saját eredményeit a szakirodalom alapján nyert eredményekkel.
 • Definiálja azokat a pontokat, amelyek az elért eredmények szempontjából fontosak.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a műszaki- tudományos kommunikáció, a prezentációkészítés főbb alapelveivel és módszereivel.
 • Tisztában van egy előadás prezentáció során elkövethető alapvető hibákkal.
 • Ismeri a  műszaki tárgyú dokumentumok felépítésének szabályait.
 • Birtokában van a műszaki-tudományos képletek szerkesztésekor, formázásakor figyelembe veendő szabályoknak.
 • Érti a verbális és szöveges kommunikáció fontosságát a műszaki tudományos életben.
Képesség kompetenciák.
 • Kiválasztja az előadása során átadásra kerülő legfontosabb üzeneteket.
 • Meghatározza a mondanivaló átadásának legoptimálisabb módját.
 • Elemzi a szakirodalmi és a saját adatok és eredmények közötti összefüggéseket.
 • Képes javaslatot tenni a megfelelő atomerőművi technológia kiválasztására.
 • Előadásához kapcsolódó vita során képes meghatározni és megvédeni szakmai állaspontját.
 • Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre.
 • Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák bemutatására.
 • Képes korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszereket innovatív módon felhasználni.
 • Képes korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszereket innovatív módon felhasználni.
 • Képes a társadalmi-gazdasági folyamatok energetikával kapcsolatos statisztikai adatainak  elemzésére.
 • Alkalmazza az energetikai gépek és folyamatok, az energetikai rendszerek és technológiák, valamint a kapcsolódó környezetvédelmi, informatikai, gazdasági és jogi szakterületekről származó integrált ismereteket .
Attitűd kompetenciák:
 • Kifejti álláspontját egy több személyből álló hallgatóság előtt.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az atomenergetikával kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki kommunikációhoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a verbális és írásbeli kommunikciós, valamint csoportmunkához szükséges képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Társait meghallgatva együttműködik hallgatótársaival a prezentációk minőségének javításában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Legalább egy, legfeljebb két alkalommal előadás tartása egy szabadon választott, a szakmához kapcsolódó témáról.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy jellegénél fogva nem lehet 2025 előtt megjelenő megjelenő, ISBN számmal rendelkező tankönyvet megadni.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
60
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
8
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
Címzetes egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs