BMETEAGMsMAASZ-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algebrai és analitikus számelmélet
A tárgy angol címe: 
Algebraic and Analytic Number Theory
A tárgy rövid címe: 
AlgebraiÉsAnalitikusSzámelmélet
3
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Csoportok,gyűrűk alaptulajdonságai,számelméleti alapfogalmak,végtelen sorok, valós és komplex változós függvények differenciálása és integrálása
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Algebrai egészek gyűrűje, Dedekind-gyűrű, ideálok faktorizációja. Osztályszám. Elágazó prímek. Az osztályszám végessége. Dirichlet egység tétele. Körosztási testek, a nagy Fermat-tétel reguláris prímekre. Értékelések, lokális testek. p-adikus számok. Globális testek. A prímszámtétel hibataggal. A Riemann-féle zeta-függvény, Riemann-sejtés. A Dirichlet-féle L-függvény, általánosított Riemann-sejtés. Prímek számtani sorozatokban, Dirichlet-tétel. Exponenciális összegek, additív és multiplikatív karakterek, Gauss-összegek. Bevezetés a körmódszerbe: Goldbach-sejtés, Waring-probléma. Szita-módszerek: Brun-szita, a nagy szita. Hézag prímek között, ikeprímek. Számelméleti függvények tulajdonságai.

Ring of algebraic integers. Dedekind ring. Factorization of ideals. The Class number. Ramified primes. The finiteness of the Class number. The Unit theorem. Cyclotomic fields, Fermat's last theorem for regular primes. Valuations, local fields. p-adic numbers. Global fields. The Prime Number Theorem. The Riemann zeta function, Riemann hypothesis. The Dirichlet L function, generalized Riemann hypothesis. Primes in arithmetic progressions, Dirichlet theorem. Exponential sums, additive and multiplicative characters, Gauss sums. Introduction to the circle method: Goldbach's conjecture and Warnig's problem. Sieve methods: Brun sieve, large sieve. Gaps between primes, twin primes. Properties of arithmetic functions.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
E.Kowalski, H.Iwaniec: Analytic Number Theory, AMS, 2004
Daniel A. Marcus: Number Fields, Springer, 2018
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kiss Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos